Algemene voorwaarden

Talent Specialisten maakt bij haar dienstverlening gebruik van de volgende Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 13 juli 2023 Talent Specialisten, ingeschreven op Nijlânsdyk 213 c, 8931GH Leeuwarden en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58603476 en BTW-nummer NL002072059B83.

Artikel 1 | Definities
‘TS’ is Talent Specialisten als opdrachtnemer. ‘Jij’ bent de opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf.
‘Wij’ zijn jij en TS samen. ‘De overeenkomst’ is de met jou afgesloten overeenkomst van opdracht.
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1.1. TS: Talent Specialisten als opdrachtnemer.
1.2. Jij: bent de opdrachtgever handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie TS een overeenkomst sluit.
1.3. Overeenkomst: iedere tussen jou en TS tot stand gekomen overeenkomst, op grond waarvan TS diensten verleen aan jou.
1.4. Abonnement: De overeenkomst waarbij we hebben afgesproken dat TS voor een bepaalde of onbepaalde periode herhaaldelijk diensten voor jou verricht.

Artikel 2 | Algemene bepalingen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door TS is gedaan en op iedere tot stand gekomen overeenkomst, inclusief aanvullingen en vervolgopdrachten.
2.2. Alleen als wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, dan gaan deze afspraken voor op de algemene voorwaarden
2.3. TS mag deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. TS zal je daarover van tevoren informeren. Als je het niet eens bent met de wijziging, dan kan je de overeenkomst opzeggen.
2.4. Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen we in goed overleg afspreken wat geldt in plaats van het vervallen beding.
2.5. TS gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. TS houdt zich bij de uitvoering van de overeenkomst aan de privacy- en cookieverklaring voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
2.6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, die jij hanteert, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 | Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Het aanbod van diensten staat op de website https://talentspecialisten.nl. Door online een aankoop te doen van een van onze diensten, aanvaard je dit aanbod.
3.2. Voor andere diensten verstuurt TS een offerte per mail. Dit aanbod is 14 dagen geldig.
3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht TS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aan een aanvaarding die afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod zijn wij niet gebonden.
3.4. TS is niet gehouden aan een aanbod, indien je in alle redelijkheid en billijkheid had kunnen weten dat in het aanbod een kennelijke fout of vergissing staat.
3.5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod schriftelijk accepteert. Een overeenkomst komt eveneens tot stand als jij een aanbod doet en wij deze schriftelijk hebben geaccepteerd.
3.6. TS mag een opdracht weigeren. Je hoeft dan niet te betalen. Heb je al betaald? Dan ontvang je je geld terug.

Artikel 4 | Prijs
4.1. TS stelt het tarief vast voor de dienstverlening. Hierin worden eventuele reis- en parkeerkosten meegenomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
4.2. Indien een prijs is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft TS het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
4.3. TS factureert onze werkzaamheden voor sommige diensten vooraf en voor andere diensten (maandelijks) achteraf. Je gaat akkoord met een digitale factuur. Je betaalt onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5 | Betaling
5.1. TS mag een voorschot vragen voor de werkzaamheden. Zolang je die niet betaalt, begint TS niet aan de werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de factuur.
5.2. Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen van TS op jou zijn dan direct opeisbaar. Eventueel voor jou geldende betalingsregelingen en/of verleende kortingen vervallen. Je betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je TS voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die TS heeft moeten maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag startend vanaf 75 euro.
5.3. Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mag TS 25 euro in rekening brengen ter dekking van de administratiekosten en de kosten die bij TS in rekening worden gebracht bij elke geweigerde of gestorneerde incasso.
5.4. Ook heeft TS dan het recht om de overeenkomst op te schorten of per direct op te zeggen zonder dat jij recht hebt op een schadevergoeding of enige terugbetaling. Je blijft gehouden tot het betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden.
5.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 | Termijnen
6.1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. TS is niet eerder in verzuim dan dat jij TS schriftelijk in gebreke stelt en TS een redelijke termijn geeft de werkzaamheden af te ronden.
6.2. De overeengekomen uitvoeringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat TS alle benodigde gegevens en, indien van toepassing, de volledige betaling of het voorschot heeft ontvangen.

Artikel 7 | Informatieverplichting
7.1. Jij bent gehouden alle gegevens waarvan TS heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan jij denkt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zo spoedig mogelijk aan TS ter beschikking te stellen.
7.2. Jij garandeert dat alle gegevens volledig en juist zijn.

Artikel 8 | Uitvoering van de overeenkomst algemeen
8.1. TS verleent verschillende soorten diensten voor welke diensten ook verschillende voorwaarden gelden wat betreft betaling, opzegging en afspraken. Ongeacht het soort dienst voert TS elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Elke overeenkomst ziet op een inspanningsverplichting. Zo kan TS, onder meer ten aanzien van trainingen en adviesverlening, er niet voor instaan dat jij daarmee de resultaten behaalt die je bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond.
8.2. Als wij overeenkomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, zal TS niet verder gaan met de volgende fase totdat jij hiervoor goedkeuring hebt gegeven.
8.3. TS mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een werknemer of een derde. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor deze door TS ingeschakelde derden.
8.4. Het verplaatsen van een online afspraak is binnen het redelijke mogelijk. Het verplaatsen van een afspraak op locatie is mogelijk als je dat uiterlijk de dag voor de afspraak laat weten. Indien TS reeds kosten heeft gemaakt, mag TS deze bij jou in rekening brengen. Als TS verhinderd is, maken wij een nieuwe afspraak. Uiteraard brengt TS dan geen kosten in rekening. Voor trainingen geldt de regeling uit artikel 11.

Artikel 9 | Consultancy overeenkomst
9.1. TS biedt ondersteuning aan in de vorm van consultancy trajecten. Een consultancy overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
9.2. De prijs wordt van tevoren vastgesteld, waarbij tevens het aantal te werken dagdelen wordt afgesproken. Betaling geschiedt in beginsel achteraf, maar in bepaalde gevallen kan TS een deel van het bedrag op voorhand vragen.
9.3. Je kan een afspraak tot consult kosteloos annuleren. Bij annuleren spreken we direct een nieuw dagdeel af.
9.4. Blijkt gedurende de overeenkomst dat wij afspraken hebben gemaakt gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, dan treden wij in gesprek over een aanpassing van de omvang van de dagdelen. De prijs wordt naar evenredigheid aangepast.
9.5. Gedurende de overeenkomst kan jij verzoeken dat de inhoud van de overeenkomst voor consult gewijzigd wordt. Leidt deze wijziging tot meerwerk, dan kunnen we in onderling overleg overgaan tot het inwisselen van werkzaamheden of het vastleggen van meer dagdelen waarmee ook het overeengekomen tarief kan worden verhoogd. Eventuele meerkosten kan TS achteraf in rekening brengen.
9.6. De consultancy overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 10 | Support overeenkomst
10.1. De support overeenkomst wordt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd aangegaan.
10.2. Het tarief is ofwel een uurtarief ofwel een vast bedrag. Keuze voor een van de twee wordt uitdrukkelijk vastgelegd in de overeenkomst.
10.3. Indien een vast bedrag wordt gekozen, spreken we ook af welke werkzaamheden zullen worden verricht. TS gaat hierbij uit van fair use. Dat betekent dat je in beginsel steeds een beroep kan doen op support. Echter, als je onredelijk veel beroep doet op of verwacht van TS (meer dan gebruikelijk bij de dienstverlening), dan heeft TS het recht de overeenkomst met jou eenzijdig aan te passen, tijdelijk op te schorten of te beëindigen. TS zal echter altijd, voordat TS een beslissing neemt, met jou in gesprek gaan.
10.4. Gedurende de overeenkomst kan jij verzoeken dat de inhoud van de overeenkomst tot support wordt gewijzigd. Leidt deze wijziging tot meerwerk, dan wordt het vaste bedrag naar evenredigheid verhoogd. Ook de meerkosten komen voor jouw rekening.
10.5. De support overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 11 | Trainingen
11.1. TS biedt, naast voorgaande en ongeacht of je een abonnement hebt op een dienst of product, trainingen aan. TS geeft op aanvraag besloten trainingen en biedt daarnaast open trainingen aan. De open trainingen werken op inschrijving en zullen pas doorgaan als een minimumomvang is bereikt. Wordt de minimumomvang niet gehaald, dan mag TS de training annuleren.
11.2. Ten aanzien van de open training stelt TS het tarief voor deelname vooraf en eenzijdig vast. Het tarief voor trainingen op aanvraag stellen we vast in onderling overleg.
11.3. Annulering van de training kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van de training geldt dat een bedrag in rekening kan worden gebracht, waarbij als aanvangsdatum wordt aangemerkt ofwel de eerste dag van training ofwel het intakegesprek:
a. Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum mag je kosteloos annuleren;
b. Tussen de 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum ben je gehouden een 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden;
c. Binnen 15 dagen vooraanvangsdatum ben je gehouden 100% van de overeengekomen prijs te vergoeden.
11.4. Je kunt je laten vervangen door een ander, nadat wij hierover in overleg zijn getreden.

Artikel 12 | Online trainingen
12.1 Op de website worden online trainingen geplaatst. Jij kan je toegang verschaffen tot de website, door een van onze diensten af te nemen of eenmalig een toegangsprijs te betalen. Toegang tot de online omgeving is in beginsel voor onbepaalde tijd.
12.2 De toegang wordt alleen gestopt als TS besluit mijn dienstverlening te stoppen of het bedrijf te sluiten.

Artikel 13 | Uitvoering van de opdracht op locatie
13.1. Als het nodig is werkzaamheden op locatie te verrichten, zorg jij ervoor dat TS gebruik kan maken van een werkplek en een internetverbinding die je kosteloos openstelt. Gaat het om het geven van een training, dan zorg je dat ook andere benodigde materialen ter beschikking staan, zoals een beamer en een flip-over.

Artikel 14 | Wijziging van de overeenkomst
14.1. Soms is het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Ook kan tijdens de uitvoering blijken dat de afspraken niet overeenkomen met de werkelijke hoeveelheid werkzaamheden. In deze gevallen zullen wij tijdig en in onderling overleg de overeenkomst naar evenredigheid aanpassen.
14.2. TS zal je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als de afgesproken uitvoeringstermijn verandert of indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben. Deze wijzigingen of aanvullingen geven je geen recht op
schadevergoeding. Meerkosten brengt TS in rekening.
14.3. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mag TS de afgesproken prijs aanpassen.
14.4. Ook mag TS eventuele prijsstijgingen door berekenen, indien tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst mijn kosten voor bijvoorbeeld lonen of de diensten die TS afneem ten behoeve van jou zijn gestegen.
14.5. TS vangt de werkzaamheden niet eerder aan dan dat we overeenstemming hebben bereikt over de nieuwe duur en voorwaarden. Het feit dat de aanvankelijke duur van de overeenkomst moet worden verlengd, brengt geenszins een tekortkoming van mijn kant met zich en kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15 | Opschorting, opzegging, einde van de overeenkomst
15.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting mag TS de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zoals het niet, niet tijdig of niet volledig betalen, de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan mij verstrekken. Indien jij je abonnement op een van onze diensten of producten niet tijdig voldoet, kan TS tevens het account tijdelijk stopzetten zonder dat dit jou van je betalingsverplichting bevrijdt.
15.2. Geef jij na herhaaldelijk verzoek geen gevolg aan een verplichting, dan mag TS de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd het recht nakoming te vorderen.
15.3. Bij het niet naleven van deze algemene voorwaarden of bij misbruik van de diensten mag TS eveneens de overeenkomst tussen ons per direct opzeggen.
15.4. Indien jij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op je goederen is gelegd of in gevallen waarin jij niet vrijelijk over je vermogen kan beschikken, is TS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Alle vorderingen worden dan onmiddellijk opeisbaar. 
15.5. Mocht TS de overeenkomst moeten opschorten of opzeggen op grond van dit artikel, is TS nimmer gehouden eventuele schade te vergoeden.
15.6. Kom jij op enig moment je verplichtingen niet na of maak je misbruik van onze diensten en levert dit een grond voor opschorting of opzegging op, dan ben je gehouden de gemaakte kosten te betalen en daarnaast eventueel geleden schade te vergoeden.
15.7. Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
In alle gevallen geldt dat facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden volledig betaald moeten worden.

Artikel 16 | Klachten
16.1. Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk per mail
contact met ons op, zodat we je klacht kunnen bespreken. Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
16.2. Na oplevering van de diensten of werkzaamheden kan jij gedurende 14 dagen schriftelijk mededeling doen van eventuele gebreken. Als deze gebreken gegrond blijken te zijn, zal TS naar mijn beste vermogen trachten de gebreken te verhelpen. Na afloop van de 14 dagen na oplevering vervalt elk recht tot reclameren.
16.3. Klachten over facturen moet je binnen 8 dagen na factuurdatum indienen, anders worden de facturen geacht te zijn geaccepteerd en worden klachten nadien niet meer aanvaard. Geen grond voor reclameren bestaat, als de gebreken het gevolg zijn van door jou onjuist of
onvolledig verstrekte gegevens.

Artikel 17 | Onderhoud
17.1. TS kan zonder voorafgaande bekendmaking de online omgeving en of het systeem (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving. Het tijdelijk niet
beschikbaar zijn geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting. 

Artikel 18 | Overmacht
18.1. TS is niet gehouden verplichtingen na te komen voor zover TS daartoe word gehinderd door situaties van overmacht, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor TS  redelijkerwijs onmogelijk is of TS gehinderd word om de diensten te verlenen zoals afgesproken en TS daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor mijn rekening komt. Als sprake is van overmacht, dan zal TS je zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen we een passende oplossing proberen te vinden. Als de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden duurt of zal voortduren, dan mag je de opdracht schriftelijk opzeggen zonder het in acht nemen van de opzegtermijn.
18.2. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 19 | Aansprakelijkheid en vrijwaring
19.1. Als TS aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis is gefactureerd in de voorafgaande drie maanden.
19.2. TS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, voor schade als gevolg van door ons ingeschakelde anderen en voor schade die is ontstaan doordat je TS gegevens niet hebt verstrekt, of doordat deze gegevens onjuist of onvolledig waren. Ook is TS niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen en andere schade ontstaan bij deelnemers op de trainings- en coaching locaties.
19.3. Iedere vordering in het kader van aansprakelijkheid, behalve een vordering die TS al heeft erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
19.4. TS mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door TS ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen. Ook mag TS jouw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle medewerking zal verlenen.
19.5. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, bewuste roekeloosheid en grove nalatigheid van TS.

Artikel 20 | Vrijwaringen
20.1. Je vrijwaart TS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 21 | Geheimhouding
21.1. Wij zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij de wet of de bevoegde rechter ons tot iets anders verplicht.
21.2. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht. 
21.3. Je mag de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving niet aan anderen geven of anderen op een andere wijze de online omgeving laten gebruiken.

Artikel 22 | Intellectueel eigendom
22.1. Op alle door TS verstrekte en gebruikte stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, waaronder cursusmateriaal, digitale werkboeken, e-boeken, rapporten, adviezen, verslagen, (online) programma’s enz., berust het auteursrecht uitsluitend bij TS. Ze zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt.
22.2. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

Artikel 23 | Slotbepalingen
23.1. Aan informatie op talentspecialisten.nl of op de omgeving van de online trainingen en andere online platforms of websites waarop TS meldingen doet kunnen geen rechten worden ontleend.
23.2. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en auteursrecht.
23.3. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.4. Wij zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat wij ons hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
23.5. Alleen de rechter in ?????? (Rechtbank ?????) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.